دلمه

برگ مو گیاهی برگ مو گیاهی

دلمه
2834
خوب
91/03/25 23:57
خیار شکم پر خیار شکم پر

دلمه
1539
خوب
91/03/12 17:37
دلمه بادمجان بقچه ای دلمه بادمجان بقچه ای

دلمه
2341
خوب
91/05/12 23:19
دلمه بادنجان دلمه بادنجان

دلمه
2521
خوب
91/03/26 00:07
دلمه برگ مو ترکیه دلمه برگ مو ترکیه

دلمه
1 ساعت
1838
خيلي خوب
91/03/12 12:50
دلمه برگ مو سیگاری دلمه برگ مو سیگاری

دلمه
3441
خوب
91/05/09 17:00
دلمه پیاز دلمه پیاز

دلمه
1577
قابل خوردن
91/04/18 17:06
دلمه پیاز شکم پر دلمه پیاز شکم پر

دلمه
1754
خيلي خوب
91/04/14 19:46
دلمه تخم مرغ با ژامبون دلمه تخم مرغ با ژامبون

دلمه
1752
خوب
91/04/05 01:47
دلمه حلقه ای یاقالبی دلمه حلقه ای یاقالبی

دلمه
1 ساعت
1837
خوب
91/03/16 13:31
دلمه سوسیس و آلو دلمه سوسیس و آلو

دلمه
1340
بد
91/03/13 18:07
دلمه صندل کدو با گوجه فرنگی دلمه صندل کدو با گوجه فرنگی

دلمه
1877
خوب
91/04/04 00:32
دلمه فلفل دلمه فلفل

دلمه
1547
خوب
91/04/04 00:44
دلمه فلفل دلمه فلفل

دلمه
2428
خوب
91/03/12 12:42
دلمه فلفل دلمه ای دلمه فلفل دلمه ای

دلمه
45 دقيقه
1769
بد
91/03/11 11:15
دلمه فلفل دلمه ای بدون گوشت دلمه فلفل دلمه ای بدون گوشت

دلمه
30 دقيقه
3325
خوب
91/05/09 22:37
دلمه فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی دلمه فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی

دلمه
4684
قابل خوردن
91/07/10 00:26
دلمه قارچ دلمه قارچ

دلمه
1826
خيلي خوب
91/03/12 12:49
دلمه قارچ با پنیر دلمه قارچ با پنیر

دلمه
1634
قابل خوردن
91/04/14 19:54
دلمه قارچ با ترشی برگ کلم دلمه قارچ با ترشی برگ کلم

دلمه
1839
قابل خوردن
91/03/19 00:26
دلمه قارچ با مرغ دلمه قارچ با مرغ

دلمه
30 دقيقه
1820
خوب
91/03/16 12:32
دلمه لواش دلمه لواش

دلمه
1461
خوب
91/04/14 19:43
دلمه لواش مکزیکی دلمه لواش مکزیکی

دلمه
1597
خوب
91/05/12 22:45
دلمه ماکارونی دلمه ماکارونی

دلمه
1632
خوب
91/03/21 07:47
دلمه مرغ دلمه مرغ

دلمه
1326
قابل خوردن
91/04/16 22:26
دلمه نان دلمه نان

دلمه
1736
خوب
91/04/19 00:32
دلمه نودل دلمه نودل

دلمه
1574
خيلي خوب
91/04/18 16:47
دلمه کاهو دلمه کاهو

دلمه
30 دقيقه
2277
خيلي خوب
91/03/14 19:08
دلمه کاهو و ماهی دلمه کاهو و ماهی

دلمه
1364
خوب
91/03/26 00:20
دلمه کباب دلمه کباب

دلمه
9870
خوب
91/03/20 18:34
دلمه کرفس دلمه کرفس

دلمه
1428
قابل خوردن
91/04/14 19:38
دلمه کلم دلمه کلم

دلمه
1676
قابل خوردن
91/03/26 00:13
دلمه کلم دلمه کلم

دلمه
1958
خيلي خوب
91/03/12 14:53
دلمه کلم برگ دلمه کلم برگ

دلمه
2045
خوب
91/03/21 15:33
دلمه کلم برگ دلمه کلم برگ

دلمه
2227
خيلي خوب
91/04/07 16:04
دلمه ی گوجه فرنگی با ژامبون دلمه ی گوجه فرنگی با ژامبون

دلمه
1398
خوب
91/03/26 00:26
دلمه‌ی کاهو دلمه‌ی کاهو

دلمه
10 دقيقه
1859
خوب
91/03/26 00:02