دلمه

برگ مو گیاهی برگ مو گیاهی

دلمه
2925
خوب
91/03/25 23:57
خیار شکم پر خیار شکم پر

دلمه
1601
خوب
91/03/12 17:37
دلمه بادمجان بقچه ای دلمه بادمجان بقچه ای

دلمه
2407
خوب
91/05/12 23:19
دلمه بادنجان دلمه بادنجان

دلمه
2579
خوب
91/03/26 00:07
دلمه برگ مو ترکیه دلمه برگ مو ترکیه

دلمه
1 ساعت
1915
خيلي خوب
91/03/12 12:50
دلمه برگ مو سیگاری دلمه برگ مو سیگاری

دلمه
3574
خوب
91/05/09 17:00
دلمه پیاز دلمه پیاز

دلمه
1631
قابل خوردن
91/04/18 17:06
دلمه پیاز شکم پر دلمه پیاز شکم پر

دلمه
1827
خيلي خوب
91/04/14 19:46
دلمه تخم مرغ با ژامبون دلمه تخم مرغ با ژامبون

دلمه
1812
خوب
91/04/05 01:47
دلمه حلقه ای یاقالبی دلمه حلقه ای یاقالبی

دلمه
1 ساعت
1895
خوب
91/03/16 13:31
دلمه سوسیس و آلو دلمه سوسیس و آلو

دلمه
1394
بد
91/03/13 18:07
دلمه صندل کدو با گوجه فرنگی دلمه صندل کدو با گوجه فرنگی

دلمه
1933
خوب
91/04/04 00:32
دلمه فلفل دلمه فلفل

دلمه
1609
خوب
91/04/04 00:44
دلمه فلفل دلمه فلفل

دلمه
2487
خوب
91/03/12 12:42
دلمه فلفل دلمه ای دلمه فلفل دلمه ای

دلمه
45 دقيقه
1822
بد
91/03/11 11:15
دلمه فلفل دلمه ای بدون گوشت دلمه فلفل دلمه ای بدون گوشت

دلمه
30 دقيقه
3390
خوب
91/05/09 22:37
دلمه فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی دلمه فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی

دلمه
5060
قابل خوردن
91/07/10 00:26
دلمه قارچ دلمه قارچ

دلمه
1883
خيلي خوب
91/03/12 12:49
دلمه قارچ با پنیر دلمه قارچ با پنیر

دلمه
1688
قابل خوردن
91/04/14 19:54
دلمه قارچ با ترشی برگ کلم دلمه قارچ با ترشی برگ کلم

دلمه
1903
قابل خوردن
91/03/19 00:26
دلمه قارچ با مرغ دلمه قارچ با مرغ

دلمه
30 دقيقه
1877
خوب
91/03/16 12:32
دلمه لواش دلمه لواش

دلمه
1524
خوب
91/04/14 19:43
دلمه لواش مکزیکی دلمه لواش مکزیکی

دلمه
1651
خوب
91/05/12 22:45
دلمه ماکارونی دلمه ماکارونی

دلمه
1687
خوب
91/03/21 07:47
دلمه مرغ دلمه مرغ

دلمه
1379
قابل خوردن
91/04/16 22:26
دلمه نان دلمه نان

دلمه
1799
خوب
91/04/19 00:32
دلمه نودل دلمه نودل

دلمه
1635
خيلي خوب
91/04/18 16:47
دلمه کاهو دلمه کاهو

دلمه
30 دقيقه
2342
خيلي خوب
91/03/14 19:08
دلمه کاهو و ماهی دلمه کاهو و ماهی

دلمه
1420
خوب
91/03/26 00:20
دلمه کباب دلمه کباب

دلمه
9929
خوب
91/03/20 18:34
دلمه کرفس دلمه کرفس

دلمه
1486
قابل خوردن
91/04/14 19:38
دلمه کلم دلمه کلم

دلمه
1725
قابل خوردن
91/03/26 00:13
دلمه کلم دلمه کلم

دلمه
2018
خيلي خوب
91/03/12 14:53
دلمه کلم برگ دلمه کلم برگ

دلمه
2112
خوب
91/03/21 15:33
دلمه کلم برگ دلمه کلم برگ

دلمه
2284
خيلي خوب
91/04/07 16:04
دلمه ی گوجه فرنگی با ژامبون دلمه ی گوجه فرنگی با ژامبون

دلمه
1450
خوب
91/03/26 00:26
دلمه‌ی کاهو دلمه‌ی کاهو

دلمه
10 دقيقه
1927
خوب
91/03/26 00:02