غذاهای محلی

آب پیازک(اشکنه شیرازی) آب پیازک(اشکنه شیرازی)

غذاهای محلی
2804
خوب
91/04/08 16:04
آبگوشت تبریزی آبگوشت تبریزی

غذاهای محلی
2795
خوب
91/03/21 13:28
آبگوشت کشک آبگوشت کشک

غذاهای محلی
1639
خوب
91/12/14 10:36
آش آبادان آش آبادان

غذاهای محلی
2139
خوب
91/04/05 00:54
آش آبادانی آش آبادانی

غذاهای محلی
2667
قابل خوردن
91/03/10 15:06
آش اماج آش اماج

غذاهای محلی
1689
قابل خوردن
91/04/06 02:28
آش انار آش انار

غذاهای محلی
1408
خوب
91/03/18 12:01
آش ترخینه (کردی) آش ترخینه (کردی)

غذاهای محلی
1877
قابل خوردن
91/04/06 18:27
آش ترخینه دوغ آش ترخینه دوغ

غذاهای محلی
1842
خوب
91/03/10 14:54
آش دوغ آش دوغ

غذاهای محلی
2274
خوب
91/03/18 13:52
آش سبزی شیرازی آش سبزی شیرازی

غذاهای محلی
2426
خيلي خوب
91/03/18 13:27
آش عباسعلی آش عباسعلی

غذاهای محلی
1603
خوب
91/05/10 19:12
آش غلغل (شوشتر) آش غلغل (شوشتر)

غذاهای محلی
1842
خوب
91/05/20 14:28
آش ماست شیرازی آش ماست شیرازی

غذاهای محلی
6022
خوب
91/03/18 13:48
آش ماسوآ بروجرد آش ماسوآ بروجرد

غذاهای محلی
1519
خوب
91/03/10 15:01
آش هویج و جو (همدان) آش هویج و جو (همدان)

غذاهای محلی
2016
خوب
91/05/20 14:08
اشکنه اشکنه

غذاهای محلی
3400
خوب
91/05/24 16:34
اشکنه رب انار اشکنه رب انار

غذاهای محلی
1865
خوب
91/05/24 16:51
اشکنه سیب زمینی اشکنه سیب زمینی

غذاهای محلی
4759
خوب
91/05/24 17:05
اوماج آشی (یک آش تبریزی) اوماج آشی (یک آش تبریزی)

غذاهای محلی
13841
خوب
91/03/10 15:40
بادنجان شکم پر مازندرانی بادنجان شکم پر مازندرانی

غذاهای محلی
3129
خوب
91/05/19 17:15
باقلا وابیج باقلا وابیج

غذاهای محلی
1987
خوب
91/03/17 17:56
بژی بژی

غذاهای محلی
2905
خوب
91/05/10 19:24
بورک با یوفکا بورک با یوفکا

غذاهای محلی
40 دقيقه
3531
خوب
91/03/17 11:26
پاچه پلو شیرازی پاچه پلو شیرازی

غذاهای محلی
2453
قابل خوردن
91/04/08 16:00
پلوی خراسانی پلوی خراسانی

غذاهای محلی
2547
خوب
91/05/20 14:02
پنیر خانگی پنیر خانگی

غذاهای محلی
2117
خوب
91/05/28 03:08
پکاره پکاره

غذاهای محلی
3839
خوب
91/12/27 16:17
تاک پلو تاک پلو

غذاهای محلی
2257
خوب
91/10/25 16:29
ترش تره گیلان ترش تره گیلان

غذاهای محلی
2022
خوب
91/04/08 22:50
ترش شامی گیلانی ترش شامی گیلانی

غذاهای محلی
20680
خوب
91/03/23 23:29
ترشی کباب گیلانی ترشی کباب گیلانی

غذاهای محلی
2521
خوب
91/04/11 00:55
تره اسفناج (اردبیل) تره اسفناج (اردبیل)

غذاهای محلی
1547
خوب
91/05/09 23:22
ته چین کشمش و لپه سمنان ته چین کشمش و لپه سمنان

غذاهای محلی
1399
خيلي خوب
91/10/20 17:23
ته چین کشمش و لپه سمنان ته چین کشمش و لپه سمنان

غذاهای محلی
1310
قابل خوردن
91/05/25 07:13
جعفری قورمه جعفری قورمه

غذاهای محلی
2366
خوب
91/04/14 20:42
چغرتمه ( گیلانی) چغرتمه ( گیلانی)

غذاهای محلی
2189
خوب
91/04/11 01:02
چغرتمه یا چقرتمه مرغ چغرتمه یا چقرتمه مرغ

غذاهای محلی
3866
خوب
91/03/23 23:12
چلو خورشت چغاله بادام چلو خورشت چغاله بادام

غذاهای محلی
1377
خيلي خوب
91/03/22 20:29
چلو خورشت قیمه نخود چلو خورشت قیمه نخود

غذاهای محلی
1380
خوب
91/03/22 20:23
چلو گوشت سمنانی چلو گوشت سمنانی

غذاهای محلی
1938
خوب
91/10/18 13:59
چلو مرغ تبریز چلو مرغ تبریز

غذاهای محلی
2836
خوب
91/04/13 00:11
حریره سیب زمینی و کدو سبز حریره سیب زمینی و کدو سبز

غذاهای محلی
1204
خوب
91/04/06 00:03
حلیم بادمجان (اصفهانی) حلیم بادمجان (اصفهانی)

غذاهای محلی
2622
خيلي خوب
91/04/18 02:10
خاگینه ساده ماست خاگینه ساده ماست

غذاهای محلی
5843
خوب
91/04/12 19:05
خاگینه گل با دوشاب خاگینه گل با دوشاب

غذاهای محلی
2021
خوب
91/04/12 19:00
خوراک بابونه(قاتق بابونه) خوراک بابونه(قاتق بابونه)

غذاهای محلی
2274
خوب
91/04/08 15:56
خوراک ریزه کوفته اذری خوراک ریزه کوفته اذری

غذاهای محلی
2021
خوب
91/04/08 16:31
خوراک محشی بادنجان خوراک محشی بادنجان

غذاهای محلی
2151
خوب
91/05/19 17:26
خورش غوره مسما خورش غوره مسما

غذاهای محلی
1729
خيلي خوب
91/03/23 15:15
خورش مرغ با سیر و انار خورش مرغ با سیر و انار

غذاهای محلی
2208
خوب
91/04/05 01:58
خورش کنگر کرمانشاه خورش کنگر کرمانشاه

غذاهای محلی
1654
خيلي خوب
91/03/11 19:16
خورشت چغرتمه خورشت چغرتمه

غذاهای محلی
6788
خوب
91/04/14 16:45
خورشت خلال بادام خورشت خلال بادام

غذاهای محلی
2656
خيلي خوب
91/03/11 18:48
خورشت سبزی فسنجان خورشت سبزی فسنجان

غذاهای محلی
4069
خوب
91/03/16 16:55
خورشت قیمه خلال و زرشک خورشت قیمه خلال و زرشک

غذاهای محلی
1662
خوب
91/03/16 17:46
خورشت گردو اسفناج دامغانی خورشت گردو اسفناج دامغانی

غذاهای محلی
1688
خيلي خوب
91/03/18 23:11
خورشت گل در چمن خورشت گل در چمن

غذاهای محلی
1 ساعت
6459
خوب
91/03/13 13:51
خورشت مرغ آلوی مشهدی خورشت مرغ آلوی مشهدی

غذاهای محلی
1731
خوب
91/03/10 17:25
دسر ماست و خرما (فارس و خوزستان) دسر ماست و خرما (فارس و خوزستان)

غذاهای محلی
1584
خوب
91/04/05 23:46
دلمه برگ مو به سبک آذربایجان دلمه برگ مو به سبک آذربایجان

غذاهای محلی
3172
خيلي خوب
91/04/12 23:49
دمپخت دمپخت

غذاهای محلی
1907
قابل خوردن
91/03/18 13:23
دمی شیرازی دمی شیرازی

غذاهای محلی
1522
خوب
91/06/03 12:57
دمی لخلاخ ( بوشهری ) دمی لخلاخ ( بوشهری )

غذاهای محلی
2698
خوب
91/04/06 18:33
دو پیازه آلو ( سیب زمینی) شیرازی دو پیازه آلو ( سیب زمینی) شیرازی

غذاهای محلی
50302
خوب
91/04/06 18:21
دویماج (خوراک سنتی تبریز) دویماج (خوراک سنتی تبریز)

غذاهای محلی
2199
خوب
91/04/08 16:14
دیگچه مشهدی دیگچه مشهدی

غذاهای محلی
2521
قابل خوردن
91/04/18 17:40
رب پلو شیرازی رب پلو شیرازی

غذاهای محلی
1491
خوب
91/03/18 12:19
رشته پلو کرمانشاهی رشته پلو کرمانشاهی

غذاهای محلی
3622
خوب
91/03/12 15:04
زقورمه زقورمه

غذاهای محلی
1429
قابل خوردن
91/04/05 01:32
زیره تو (کاچی بجنوردی) زیره تو (کاچی بجنوردی)

غذاهای محلی
2175
خيلي خوب
91/04/05 23:29
سبزیجات سرخ شده توپی سبزیجات سرخ شده توپی

غذاهای محلی
20 دقيقه
1535
خوب
91/03/17 18:22
سورانه  غذای محلی کرمانشاه سورانه غذای محلی کرمانشاه

غذاهای محلی
2618
خوب
91/03/11 18:40
سیب پلو سیب پلو

غذاهای محلی
1525
خيلي خوب
91/03/11 19:23
سیب پلو ( کردی ) سیب پلو ( کردی )

غذاهای محلی
1978
خيلي خوب
91/04/06 18:16
شامی شامی

غذاهای محلی
1896
خوب
91/03/18 12:46
شامی ماسوله شامی ماسوله

غذاهای محلی
2377
خوب
91/04/08 16:52
شش انداز بادمجان شش انداز بادمجان

غذاهای محلی
2120
خوب
91/05/19 17:21
شله مشهدی شله مشهدی

غذاهای محلی
1885
خوب
91/05/24 16:26
شولی (آش محلی یزد) شولی (آش محلی یزد)

غذاهای محلی
1629
خوب
91/03/10 16:16
شکر پلو شیرازی شکر پلو شیرازی

غذاهای محلی
1590
خيلي خوب
91/03/18 11:55
شیش انداز (خوراک گیلکی) شیش انداز (خوراک گیلکی)

غذاهای محلی
1740
خوب
91/04/08 01:57
شیش انداز گیلانی شیش انداز گیلانی

غذاهای محلی
2544
خوب
91/04/11 00:59
شیله رشته (ریشتهَ شیله شی) شیله رشته (ریشتهَ شیله شی)

غذاهای محلی
1641
خيلي خوب
91/04/12 18:55
عسیده یا حلوا شلی عسیده یا حلوا شلی

غذاهای محلی
1275
خوب
91/12/27 16:45
فلافل با سس تاتار فلافل با سس تاتار

غذاهای محلی
1776
خوب
91/03/24 10:30
فلافل خوزستانی فلافل خوزستانی

غذاهای محلی
4063
خوب
91/04/05 01:40
قابلمه ترکمن صحرا قابلمه ترکمن صحرا

غذاهای محلی
30 دقيقه
1435
خوب
91/03/16 00:08
قلیه میگو ( جنوبی ) قلیه میگو ( جنوبی )

غذاهای محلی
1697
خيلي خوب
91/04/06 18:11
قنبر پلوی شیرازی قنبر پلوی شیرازی

غذاهای محلی
1725
خوب
91/04/08 16:09
قیقناق صبحانه ای مقوی قیقناق صبحانه ای مقوی

غذاهای محلی
2046
خيلي خوب
91/03/16 00:31
قیقناق صبحانه ای مقوی قیقناق صبحانه ای مقوی

غذاهای محلی
1857
خوب
91/04/10 23:01
قیمه پیچاق {اردبیل} قیمه پیچاق {اردبیل}

غذاهای محلی
1 ساعت
2101
خوب
91/03/17 06:35
قیمه نخود یزد قیمه نخود یزد

غذاهای محلی
1683
خيلي خوب
91/04/05 01:25
گبولی گبولی

غذاهای محلی
2850
خوب
91/12/27 16:03
گرد پیچ کبابی گرد پیچ کبابی

غذاهای محلی
1451
خيلي خوب
91/04/08 22:58
گمج کباب ( غذای گیلانی ) گمج کباب ( غذای گیلانی )

غذاهای محلی
11467
خوب
91/05/17 12:28
گمج کباب (گیلان) گمج کباب (گیلان)

غذاهای محلی
1819
خيلي خوب
91/04/08 22:42
مجور کدو(غذای کرمانی) مجور کدو(غذای کرمانی)

غذاهای محلی
1972
قابل خوردن
91/04/05 23:51
مرغ ترش مرغ ترش

غذاهای محلی
40 دقيقه
2176
خوب
91/03/13 10:13
مرغ ترش شمال مرغ ترش شمال

غذاهای محلی
2332
خيلي خوب
91/12/14 08:48
موساکا موساکا

غذاهای محلی
30 دقيقه
3639
خوب
91/03/12 14:19
میرزا کدو میرزا کدو

غذاهای محلی
1545
خوب
91/04/06 00:11
ناز خاتون ناز خاتون

غذاهای محلی
2509
خيلي خوب
91/03/24 10:56
نان بربری نان بربری

غذاهای محلی
1524
خوب
91/03/17 17:20
نان و توپک پنیری نان و توپک پنیری

غذاهای محلی
1 ساعت و نيم
1903
خوب
91/03/17 07:36
نیمروی گوشت نیمروی گوشت

غذاهای محلی
1583
خيلي خوب
91/03/16 08:10
هلو کباب کرمانشاه هلو کباب کرمانشاه

غذاهای محلی
2052
خوب
91/03/11 19:00
کال کباب (غذای شمالی) کال کباب (غذای شمالی)

غذاهای محلی
2705
خوب
91/05/11 18:52
کباب زردک (شامی اصفهانی) کباب زردک (شامی اصفهانی)

غذاهای محلی
40 دقيقه
1568
خوب
91/04/11 00:30
کباب عنکاس کباب عنکاس

غذاهای محلی
1868
خوب
91/12/27 17:21
کباب مرغابی کباب مرغابی

غذاهای محلی
1148
خوب
91/04/05 19:26
کپه عربی کپه عربی

غذاهای محلی
40 دقيقه
2365
خوب
91/03/21 15:47
کدو و گردو (دامغانی) کدو و گردو (دامغانی)

غذاهای محلی
1442
خيلي خوب
91/05/09 23:44
کدوبره (غذای مازندرانی) کدوبره (غذای مازندرانی)

غذاهای محلی
1898
خوب
91/04/05 23:59
کشک کدو، غذای کرمانی کشک کدو، غذای کرمانی

غذاهای محلی
1457
خوب
91/04/05 23:55
کلم پلو شیرازی کلم پلو شیرازی

غذاهای محلی
2063
خوب
91/03/18 12:24
کله جوش کله جوش

غذاهای محلی
2327
خوب
91/03/17 01:54
کوئی کاکا کوئی کاکا

غذاهای محلی
1011
قابل خوردن
91/12/21 08:22
کوفته سبزی شیرازی کوفته سبزی شیرازی

غذاهای محلی
1212
خوب
91/04/05 01:53
کوکو شیرین مشهدی کوکو شیرین مشهدی

غذاهای محلی
4215
خوب
91/04/09 18:09
کوکوی لوبیا سبز تبریز کوکوی لوبیا سبز تبریز

غذاهای محلی
2805
خوب
91/04/12 22:35
کویی تره کویی تره

غذاهای محلی
1583
خيلي خوب
91/04/19 00:48
کویی تره (غذای گیلانی) کویی تره (غذای گیلانی)

غذاهای محلی
2041
خوب
91/04/14 16:54
یتیمک ( بوشهری ) یتیمک ( بوشهری )

غذاهای محلی
2217
خوب
91/04/06 18:05
یخمه تُرُش یخمه تُرُش

غذاهای محلی
1347
خوب
91/04/06 00:57
یخنی یخنی

غذاهای محلی
1615
خوب
91/05/24 16:38
یخنی عدس کلم یخنی عدس کلم

غذاهای محلی
1156
خيلي خوب
91/03/18 12:33
یخنی نخود یخنی نخود

غذاهای محلی
1235
خوب
91/03/18 12:12
یومورتا کوفته سی (کوفته تخم مرغ) یومورتا کوفته سی (کوفته تخم مرغ)

غذاهای محلی
2380
خوب
91/04/12 22:25